THE GAME OF LIFE

E-1782-G

I LIVE, I BREATHE, I EAT, I SLEEP, I LOVE I HATE, I LAUGH, I CRY, I SMASH, I BREAK, I SEE, I AM BLIND, I FEAR, I FEAR NOT, I MOVE, I MOVE NOT, I LOVE AGAIN, I HATE AGAIN, I START OVER AND I END.